Regulamin

Regulamin korzystania z platformy internetowej akademiaatma.com

§ 1
Postanowienia wstępne
Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających z Portalu i określa zasady korzystania z Portalu oraz zasady i tryb zawierania Umów z Klientem na odległość za pośrednictwem Portalu.
Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści (w postaci materiałów wideo dostępnych na stronie www) dla Klientów Portalu świadczona jest przez ATMA AKADEMIA AJURWEDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Usługodawca).
Rozpoczynając korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).


§ 2
Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Kliencie – należy przez to rozumieć każdą osobę korzystająca z Portalu, w tym w szczególności uzyskującą Dostęp do Usługi odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty.
Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Portalu – należy przez to rozumieć Portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę znajdujący się pod adresem internetowym www.akademiaatma.com.
Usługodawca – należy przez rozumieć spółkę ATMA AKADEMIA AJURWEDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowaną pod adresem: ul. Piracka 3, 75-156 Bobolin, Polska, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000457122.
Umowa – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług zawartą na odległość z Klientem, której przedmiotem są Produkty, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Portalu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Usługa, Dostęp do usługi – należy przez to rozumieć usługę świadczoną drogą elektroniczną w ramach Portalu obejmującą dostęp do prezentowanych Produktów, świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin – niniejszy Regulamin.
Produkt – należy przez to rozumieć materiały wideo prezentowane na Portalu. Objęte ceną wskazaną przy ich prezentacji. Poszczególne Produkty mogą być również dostępne bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy ich prezentacji na Portalu.
Własności intelektualnej – należy przez to rozumieć w szczególności patenty, prawa autorskie oraz pokrewne, zarejestrowane i nie zarejestrowane prawa do znaków towarowych, prawa do baz danych stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;


§ 3
Dane kontaktowe
Dane usługodawcy:
Adres Usługodawcy: Piracka 3, 75-156 Bobolin
Adres e-mail Usługodawcy: info@akademiaatma.com
Numer telefonu Usługodawcy: +48 512 326 111
Numer rachunku bankowego Usługodawcy 61 1020 1185 0000 4502 0346 9202
Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
Klient może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą w godzinach 9:00 do 17:00.


§ 4
Wymagania techniczne w celu korzystania z Usług
Do korzystania z Portalu, w tym przeglądania asortymentu Portalu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
włączona obsługa plików cookies,
włączona obsługa technologii javascript.
Materiały wideo dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową. W zależności od materiału wideo może to być lektor w języku polskim, polski dubbing lub napisy w języku polskim wyświetlane na ekranie urządzenia.
Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo.
Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Klient (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi Dostęp do Usług na Portalu.
Z procesem korzystania z usług mogą być związane typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet dla celów przekazywania danych. System teleinformatyczny, którym posługuje się Usługodawca, wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku techniki mające na celu zapewnienie Klientowi zawieranie umów w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu.


§ 5
Ogólne zasady dostępu do Usług
Dostęp do Usług może być płatny lub bezpłatny.
Klient korzysta z Usługi za pośrednictwem strony internetowej akademiaatma.com.
Koszt płatnego Dostępu do Usługi określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym na Portalu.
Ceny podane na Portalu są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy.
Ceną za świadczenie usług na oznaczony czas jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy o której Klient jest informowany na stronach Portalu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili zawarcia Umowy.
Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, może być podana na Portalu w opisie Produktu.
Usługodawca, z zachowaniem praw nabytych Klienta i w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy, zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Portalu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Klientów Dostęp do Usługi płatnej.
W przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Klientowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu materiału wideo. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Produktu, stanowiącego przedmiot danej Usługi.
Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu z infrastrukturą techniczną Klienta.
Dostęp do Usługi jest możliwy co do zasady tylko dla Klientów korzystających z Serwisu na terytorium RP. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w Dostępie do Usług poza granicami RP.
Przeglądanie asortymentu Portalu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Portalu możliwe jest albo po zarejestrowaniu konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych umożliwiających realizację Usługi bez zakładania konta.


§ 6
Rejestracja konta Klienta
Poszczególne Usługi, zgodnie z informacjami podanymi przy ich zamawianiu przez Klienta, wymagają rejestracji konta Klienta na Portalu poprzez stronę internetową www.akademiaatma.com.
W celu dokonania rejestracji konta na Portalu wymagane jest przez zainteresowanego Klienta wypełnienie odpowiedniego wygenerowanego formularza, w tym:
podanie adresu email,
podanie wybranego przez Klienta hasła, które będzie przez niego wykorzystywane przy logowaniu, zawierającego co najmniej 6 znaków, w tym małych i wielkich liter (bez polskich znaków) i co najmniej jednej cyfry,
udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji Usług.
Ponadto podczas rejestracji Klient ma możliwość udzielenia według własnego uznania zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celach marketingowych oraz udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail. Zgody te mają charakter opcjonalny i nie warunkują rejestracji na Portalu lub możliwości zawarcia Umowy o dostęp do Usług.
Po wypełnieniu formularza, Klient otrzyma na wskazany przez siebie przy rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie procesu rejestracji na Portalu z prośbą o kliknięcie w link, co spowoduje aktywację Konta Klienta w Serwisie.
Klient, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Klient podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.
Logowanie się na konto Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
Rejestracja konta Klienta na Portalu jest darmowa.


§ 7
Dostęp do Usług
O uzyskaniu Dostępu do Usługi płatnej Klient zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z informacją o dokonanej transakcji poprzez pocztę elektroniczną, na wskazany adres e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Usługodawcą. Z dniem otrzymania powyższej wiadomości e-mail, rozpoczyna bieg terminu Dostępu do Usługi.
Dostęp do płatnej Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danej licencji uzależniony jest od płatności i komunikowany w Portalu przy opisie Produktu lub przy potwierdzeniu dokonanej transakcji.
Dostęp do Usługi, która nie podlega opłatom uzyskiwany jest przez Klienta poprzez otwarcie odpowiedniej strony WWW Portalu.
Usługodawca ma prawo do zablokowania Dostępu do Usługi Klientowi, który:
wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
Dostęp do płatnej Usługi obejmuje czasowe prawo do wyświetlania treści wideo na urządzeniu Klienta (licencja).
Licencja ma charakter niewyłączny i nieprzenoszalny.
Klient nie posiada praw do udzielania sublicencji, utrwalania lub zwielokrotniania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów wideo, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania ani tłumaczenia, przystosowywania, zmian w układzie stron lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Produktach.
Każde naruszenie praw autorskich Usługodawcy przez Klienta może spowodować odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.).


§ 8
Oferowane metody płatności
Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
płatność przelewem na konto Usługodawcy,
płatności elektroniczne,
płatność kartą płatniczą.
Szczegółowe informacje na temat metod płatności znajdują się za stronach Portalu.
W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy – w przeciwnym razie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.


§ 9
Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem
Każdy Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca ykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
o dostarczenie treści cyfrowych (materiałów wideo), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
Utrata prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie materiałów wideo następuje z chwilą uzyskania dostępu do Produktu.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:
w przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Klient powinien zamknąć stronę www Portalu;
w przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Klient przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Usługodawcy – dane kontaktowe Usługodawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), jednak nie jest to obowiązkowe.
Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
Skutki odstąpienia od Umowy:
w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
w przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę;
zwrot płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.


§ 10
Reklamacje
Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych ze świadczonymi Usługami.
Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Usługodawcy.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
oznaczenie Klienta zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail Klienta),
wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji (np. brak możliwości zalogowania, brak możliwości Dostępu do Usługi),
wskazania oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy (np. przedłużenie okresu Dostępu do Usługi, zwrot ceny).
Reklamacje Klientów rozpatrywane będą przez Usługodawcę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacji.
Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 3 powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane Usługodawca zwróci się do Klienta o jego uzupełnienie.
Usługodawca udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Klienta, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.


§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Klient może skorzystać z sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in. z:
mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
sądów polubownych – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów.
Klient może również skorzystać ze stworzonego przez Unię Europejską internetowego systemu rozstrzygania sporów (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false)


§ 12
Odpowiedzialność
Świadczenie Usług przez Usługodawcę dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Kliencie. Usługodawca nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Klienta, w szczególności Usługodawca nie posiada danych dotyczących stanu zdrowia Klienta, zaleceń lekarskich, schorzeń lub urazów Klienta.
Wszystkie materiały dostarczane przez Usługodawcę w ramach Portalu są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych lub edukacyjnych, a nie w celu leczenia jakichkolwiek stanów lub chorób. Portal nie jest źródłem wiedzy medycznej. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby gruntownie wyjaśnić zagadnienia przedstawione w Produktach, pomimo to nie ponosimy odpowiedzialności za błędy lub nieścisłości, które mogą wyniknąć.
Rekomendujemy konsultacje z lekarzem w sprawie możliwości zastosowania treści przedstawionego w materiałach, opinii lub zaleceń dotyczących objawów lub stanu zdrowia Klienta. Instrukcje i porady przedstawione na stronie nie zastępują porad medycznych lub być substytutem doradztwa medycznego. Informacje te należy wykorzystywać w połączeniu z wskazówkami i opieką lekarza. Zachęcamy do rozważnego podejmowania wszelkich decyzji dotyczących zdrowia.
Zawartość naszej strony (treść, kształt, struktura) chroniona jest powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności postanowieniami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Materiały publikowane na stronie internetowej, podlegają ochronie prawnej według obowiązujących przepisów prawa.
Klient poprzez uzyskanie dostępu do usługi nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są publikowane materiały.
Kopiowanie materiałów (takich jak: zdjęcia, teksty, grafiki itp.), całości lub fragmentu kodu strony, a także pozostałych elementów graficznych stanowiących layout wymaga uprzedniej zgody Właściciela strony.


§ 13
Dane osobowe na Portalu
Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Portalu internetowego jest Usługodawca.
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Portalu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
Odbiorcami danych osobowych Klientów Portalu internetowego mogą być w przypadku Klienta, który korzysta w Portalu internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Portalu.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


§ 14
Postanowienia końcowe
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Klienta posiadającego aktywne konto z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem oraz poprzez publikację ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Portalu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.